Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Expropriationsrätt

Vad är expropriationsrätt?

Expropriation innebär att en fastighet eller en del av en fastighet tas i anspråk för att tillgodose allmänna intressen. Observera att ordet fastighet här används i juridisk mening, det vill säga för att beteckna ett stycke land. En expropriering kan ske när kommunen till exempel vill bevara ett grönområde som naturreservat, eller behöver ta mark i anspråk för bostadsbyggande eller annan allmännyttig verksamhet. Eftersom expropriering är ett så stort ingrepp i äganderätten är den omgärdad av ganska strikta lagar, formulerade i Expropriationslagen från 1972, med en del modernare tillägg.

”Expropriation får endast tas till som en sista åtgärd och bara om situationen inte kan lösas på något annat sätt. Exproprieringen ska inte heller orsaka ekonomiskt lidande hos fastighetsägaren”

Möjligheten för stat, kommuner och landsting att kunna expropriera mark finns främst för att kunna få till stånd en frivillig överlåtelse mellan fastighetsägare och det allmänna, det vill säga en försäljning. Expropriation får endast tas till som en sista åtgärd och bara om situationen inte kan lösas på något annat sätt. Exproprieringen ska inte heller orsaka ekonomiskt lidande hos fastighetsägaren, utan denne ska befinna sig i samma situation som innan exproprieringen. Därför ersätts fastighetsägaren med en summa som motsvarar marknadsvärdet på fastigheten, plus ett påslag.

Om du inte vill upplåta din mark

Om du som fastighetsägare får en förfrågan från kommunen om att avyttra en del av din mark till ett kommunalt projekt har du så klart rätt att säga nej, men du bör ha i åtanke att om kommunen bedömer att din mark är av väsentlig betydelse för stadsutveckling eller har annan stor betydelse för det allmänna, kan den bli föremål för expropriation. En expropriation kommer dock sällan som en överraskning utan föregås oftast av långvarigt förhandlande mellan kommun och fastighetsägare.

Är din mark av stor betydelse för dig och du inte gärna vill sälja den kan du kontakta oss på Salmi & Partners för att få hjälp att undersöka kommunens möjligheter till expropriering. Det är som sagt inte bara för kommunen att ta över din mark hur som helst utan det måste vara helt klart att nyttjanderätten av fastigheten är av stor betydelse för allmänheten. Det är i slutändan regeringen som beslutar om expropriation och du har inte stora utsikter att kunna överklaga det beslutet, även om vissa möjligheter finns i regeringsrätten.

För vilka ändamål kan kommunen expropriera din mark?

Ändamål som nämns i expropriationslagen är till exempel bostadsutveckling, upprättande av säkerhets- eller skyddsområde, militära ändamål, om kulturhistorisk bebyggelse eller fornlämningar behöver bevaras eller för att bevara ett naturområde som naturreservat eller nationalpark. Fler ändamål nämns, lagen är som sagt av rättssäkerhetsmässiga skäl ganska detaljerad.

Frågan om ersättning

Vad gäller ersättningsnivån vid expropriering bestäms den inte av kommunen utan beslut tas i domstol. Grundtanken med ersättningen är att fastighetsägaren inte ska försättas i ett sämre läge än den som inte drabbats, det vill säga han eller hon ska inte förlora på exproprieringen utan ersätts med värdet på fastigheten. Sedan 2010 görs även ett påslag på 25% av marknadsvärdet, för att i viss mån kompensera för intrånget i äganderätten.

Vi hjälper dig!

Vi på Salmi & Partners är experter på expropriationsrätt och kan hjälpa dig att utröna vilka chanser du har att undvika expropriering av din fastighet, förhandla med kommun och landsting samt även överklaga en dom om expropriering i regeringsrätten. Varmt välkommen att kontakta oss om du har fler frågor!

 

Kvalificerad juridisk hjälp i allt som rör fastigheter. Första konsultationen gratis.9 Aug 2021