Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Spränga berg på tomten | Regler och villkor

Sprängning är ett effektivt sätt att ta bort stora mängder berg inför till exempel ett husbygge, anläggning av pool eller helt enkelt för att göra sin tomt mer tillgänglig.

Effektiv metod att spränga berg på tomten

Att spränga är långt effektivare än att till exempel spräcka berget med krut eller att använda expansionsmassa, så kallad snigeldynamit. Att spränga är också billigare än att spräcka berget. Dock skapar sprängning vibrationer och tryckvågor som är långt större än alternativa metoder. Det gäller därför att veta vad som gäller i fråga om regler och tillstånd innan du låter spränga på din tomt.

”Utöver tillstånd från polisen måste du även ansöka om marktillstånd hos kommunen, om tomtens markhöjd kommer att förändras med mer än en halv meter. Gör du inte det kan du få betala skadestånd till kommunen”

För att få spränga i detaljplanerat område måste du ansöka om tillstånd hos polisen. Det gäller även vid spräckning. Det gäller att vara ute i god tid med ansökan och att ha fyllt i den noggrant för att du ska kunna få ditt tillstånd i rätt tid. Det måste tydligt framgå i ansökan att den som ska utföra sprängningen har rätt kompetens och känner till alla säkerhetsföreskrifter vid sprängning. Ta gärna hjälp av entreprenören som ska utföra sprängningen. Utöver tillstånd från polisen måste du även ansöka om marktillstånd hos kommunen, om tomtens markhöjd kommer att förändras med mer än en halv meter. Gör du inte det kan du få betala skadestånd till kommunen. Kontakta gärna en erfaren fastighetsjurist om du behöver hjälp med ansökningarna.

Besiktning och mätning hos grannarna

När man spränger fortplantar sig tryckvågor genom marken. Har du någon gång befunnit dig nära ett bygge där det sprängs vet du hur det känns när man sitter i ett hus som ligger nära sprängplatsen. Under jorden är vågorna riktigt kraftiga och kan i värsta fall orsaka skador på husgrunden och sprickor på väggarna. Från sprängplatsen måste du därför ta reda på vilka grannfastigheter som befinner sig inom riskzonen. För bergig mark gäller att alla grannfastigheter inom en radie av femtio meter måste besiktigas både före och efter sprängningen. För lerig mark gäller hundra meters avstånd, eftersom vibrationer fortplantar sig bättre genom lera.

Hos alla berörda grannar måste det installeras mätutrustning, och tillsammans med besiktning både före och efter sprängningarna, som utförs av ett särskilt besiktningsföretag, kan kostnaden bli flera tusen kronor per grannfastighet. Bor du i ett tättbebyggt område kan därför spräckning vara ett bättre alternativ än att spränga, om inte den mängd berg som behöver sprängas bort är alltför stor.

Sprängningen sker på ditt ansvar

När du väl fått alla nödvändiga tillstånd kan din entreprenör börja spränga. Inför sprängningen sker först en etablering då borrvagn och sprängmattor forslas till tomten. Sedan tar en sprängning allt från någon till några dagar beroende på hur mycket berg som ska sprängas bort. Om du har möjlighet att lägga sprängmassor på tomten har du möjlighet att spara mycket pengar, eftersom bortforsling av sprängfraktionerna kostar mycket pengar.

spränga berg på tomten

Skulle det uppstå några skador hos grannfastigheterna är det du som är byggherre tillsammans med sprängaren som är ersättningsskyldig. Det finns inga vägar runt det, så lyssna alltid noga på vad entreprenören och besiktningsmännen har att säga om riskerna med att spränga på din tomt. Det finns riktvärden att gå efter för när det innebär en risk att spränga och de riktlinjerna måste alltid respekteras. Även om kostnaden för dig blir större om du behöver spräcka berget i stället för att spränga det, är det ingenting jämfört med vad skadestånden skulle bli om det skulle uppstå skador på fastigheterna runt omkring.

 

Kvalificerad juridisk hjälp i allt som rör fastigheter. Första konsultationen gratis.8 Feb 2021