Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Ångerrätt vid fastighetsköp

Det är sällan som en köpare eller säljare ångrar ett husköp men det förekommer. Oväntade situationer kan uppstå vid dödsfall, arbetslöshet eller andra stora omvälvande händelser som innebär att köparen ångrar sig, men tyvärr föreligger ingen ångerrätt vid fastighetsköp

En hävning fordrar att någon betydande brist föreligger i fastigheten.

Parterna kan dock avtala om villkor för köpets fullbordan. Sådana vilkor skulle kunna konstrueras på ett vis som ger utrymme för ett frånträde om en viss situation uppstår.

Avtal ofta med villkor

I de flesta köpeavtal vid hus och andra fastigheter finns vissa villkor som måste vara uppfyllda för att köpet ska vara bindande. Det kan exempelvis innebära att säljaren har rätt att dra sig ur om inte bolån blir beviljat eller att vissa inspektioner ska ha genomförts på bostaden. 

Är inte dessa villkor uppfyllda kan man alltså dra sig ur affären utan att detta medför några kostnader.

Alltid bäst att hitta en gemensam lösning

Oavsett om det är köparen eller säljaren som vill dra sig ur affären är det bäst att först och främst prata med den andra parten. Generellt är det en mäklare som är mellanhand och som kan försöka hitta en lösning som bägge parter blir nöjd med.

Som köpare bör man däremot inte förvänta sig att säljaren går med på att bryta kontraktet utan att viss ersättning utgår. Man får komma ihåg att köparen har en hel del kostnader kring försäljningen och dessa uppkommer på nytt om bostaden ännu en gång ska säljas.

Vilseledande information kan utgöra en hävningsgrund

Som köpare kan man ha rätt att häva ett köp om det visar sig att säljaren gett vilseledande information. Säljaren kan exempelvis ha uppgivit att en intilliggande fabrik inte orsakar ljudstörningar när den är i drift. Genom att enbart ha visningar sent på kvällarna eller helgerna uppfattas läget som mycket tyst och lugnt. Köpet kan sannolikt hävas om det sedan visar sig att fabriken medför betydande störningar när den är i drift.

Hävningsrätt om objekt inte stämmer överens med avtalet

All information i avtalet ska vara överensstämmande med objektet. Mindre avvikelser utgör dock sannolikt inte en hävningsgrund. I sådana fall får köparen begära prisavdrag.

Köpare

Om du bryter ett kontrakt har säljaren rätt till skadestånd. Det betyder att du kan bli ersättningsskyldig för kostnader som uppkommit i samband med försäljningen. Många tänker enbart på mäklarkostnad men här får man även räkna in förlorad arbetsinkomst om man gått ifrån arbetet för att träffa mäklaren samt mellanskillnad om bostaden sedan säljs till ett lägre pris.

I första hand behålls handpenningen men utöver denna summa kan alltså ytterligare summa behöva betalas för att täcka eventuella ekonomiska förluster.

Säljare

Även säljaren kan behöva betala skadestånd till köparen om kontraktet inte fullföljs. Det vanligaste är att man förhandlar fram en summa som köparen får som ersättning för att inte genomföra köpet. Någon exakt summa finns inte utan i likhet med ovan handlar det om de unika förutsättningarna.

 

Kvalificerad juridisk expertis gällande fastighetsrätt3 Mar 2020