Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Kommunalt eller enskilt avlopp

Är kommunalt eller enskilt avlopp den bästa lösningen? Att köpa ett hus - en villa eller ett fritidshus - är en stor affär som innebär stora risktaganden.

En viktig detalj är att se vilket avloppssystem som finns och att planera utifrån den information som ges. Om det handlar om ett enskilt avlopp så bör man vara medveten om att detta ökar kraven och ansvaret.

I Sverige har ungefär 10 % av alla hushåll enskilt avlopp. Resten är anslutna till kommunala avlopp och det senare är nästan alltid att föredra. Det ger en större säkerhet och det innebär betydligt mindre jobb och eget ansvar.

Fritidshus och villor som ligger på svåråtkomliga marker är ofta de som kräver enskilt avlopp - dessa är A) antingen omöjliga att dra till det kommunala avloppet eller B) för dyra att ansluta. Det handlar heller inte enbart om köp av villa eller fritidshus: ett fungerande avloppssystem är ofta avgörande för att få ett bygglov i samband med nybyggnationer. Det är en fråga som det alltid ska finnas ett tillfredsställande svar på.

Som en parentes kan tilläggas att nämnda 10% av hushållen med enskilt avlopp släpper ut en lika stor del av övergödande ämnen i naturen som resterande 90% av hushållen - som är anslutna till kommunalt avlopp - gör tillsammans. Det ger en tydlig bild av vilket ansvar som åligger en husägare med enskilt avlopp.

Enskilt avlopp - tänk på detta

Det finns vissa saker som måste tas i beaktning gällande ett enskilt avlopp. Anledningen till det stora utsläppet av övergödande ämnen är att många avlopp håller en väldigt låg kvalitet. Utsläppen kan leda till att sjöar och andra vattendrag blir övergödda samt drabbade av algblomning.

enskilt eller kommunalt avlopp

En annan konsekvens är att avloppsvattnet riskerar att förorena dricksvattnet. Det kan leda till sjukdomar och här krävs endast en liten mängd avloppsvatten för att riskerna ska förhöjas. Som fastighetsägare har man ett stort ansvar - och regler att förhålla sig till gällande en enskilt avlopp. Som ägare till exempelvis ett fritidshus med enskilt avlopp har man en skyldighet i att se till att avloppssystemet fungerar och att avloppsreningen är godkänd. Utöver det måste även miljöbalkens krav uppfyllas.

En försvårande omständighet är att reglerna ser olika ut beroende på var i landet huset ligger. Det är miljönämnder i Sverige som tolkar miljöbalken och det ger annorlunda tolkningar beroende på lokala betingelser och förutsättningar rent markmässigt. Ett enskilt avlopp kan vara godkänt i ena delen av landet - men i en annan inte alls uppfylla kraven. Det skapar svårigheter och här rekommenderas att en kontakt alltid etableras med miljökontoret i den kommun man tillhör.

Naturvårdsverket arbetar emellertid med att ta fram nya riktlinjer där reglerna blir mer lika varandra över hela Sverige. Regler som, av allt att döma, blir hårdare: kraven kommer att skärpas ytterligare kring ett ägande av hus med enskilt avlopp.

Köpa hus med enskilt avlopp - du tar över ansvaret

Ett råd som kan ges är följande: planerar du att investera i ett hus där ett enskilt avlopp är installerat så måste du vara medveten om att du - vid ett köp - tar över hela ansvaret. Om någonting går sönder i framtiden så ligger ansvaret på dina axlar - något som kan bli kostsamt.

Det är därför viktigt att du inför köpet ser till att besiktiga anläggningen - gärna med en sakkunnig expert och en jurist vid din sida - och att du ser till att anläggningen har de tillstånd som krävs. Viktigt är även att du ser till att systemet har rätt dimensioner för att möta de uppskattade krav ditt hushåll har samt att känner till alla funktioner.

Följande frågor är definitivt värda att få svar på:

  • Har anläggningen tillstånd - och i så fall, när erhölls tillståndet i fråga?
  • Hur gammal är anläggningen? Har några uppgraderingar eller renoveringar genomförts?
  • Finns ett föreläggande från miljökontoret på avloppsanläggningen?
  • Finns det ritningar och övrig dokumentation att ta del av?
  • Finns det serviceavtal - hur hög är den årliga driftskostnaden?
  • Klarar anläggningen den nya belastningen?
  • Hur fungerar anläggningen rent praktiskt; finns det skötselanvisningar och kan säljaren gå igenom alla funktioner och instruera dig?

Om ett avlopp är yngre än tio år och visar sig vara felbyggt så har man rätt att reklamera anläggningen - detta enligt konsumenttjänstlagen. För att det ska ske så krävs det att man har alla dokument och kvitton i ordning. Det måste du som köpare se till att få i samband med att ni skriver köpekontraktet.

 

Kvalificerad juridisk expertis gällande fastighetsrätt29 Jul 2020